Γεωργιάδης Δημήτρης

Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αλληλεπιδρούν σε πολλά επίπεδα και με διάφορους τρόπους. Καταρχήν, και οι δύο αποτελούν δια βίου διαδικασίες. Έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Επίσης, αν και συνδέονται άμεσα με τις συμβατικές μορφές εκπαίδευσης, υπερβαίνουν τους περιορισμούς της, γιατί απευθύνονται στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, πέρα από κοινωνικοοικονομικούς φραγμούς και παρωχημένα στερεότυπα. Τέλος, και οι δύο έννοιες είναι ιδιαίτερα ευέλικτες και ευαίσθητες στις απαιτήσεις των καιρών και κινούνται σε απόλυτη αρμονία με τις νέες τεχνολογίες και το όραμα της διαπολιτισμικής κοινωνίας του μέλλοντος. Τα κοινά τους αυτά στοιχεία καθιστούν τη μεταξύ τους σχέση ζωτικής σημασίας. Από αυτή την άποψη, η ευρύτητα των εφαρμογών της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας βρίσκει την έκφρασή της στη στήριξη των συμμετεχόντων στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και προωθεί αποτελεσματικά τους στόχους της. Ο ευρύτερος στόχος μιας κοινωνίας πολιτών με γνώσεις, ικανότητες και αυτενέργεια στο σχεδιασμό της ζωής και της σταδιοδρομίας τους είναι και αυτός κοινός. Προς την κατεύθυνση της υλοποίησης, λοιπόν, αυτού του στόχου η συνύπαρξη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε μία εποχή συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.


Τόπος:Πάτρα
Μαθήματα:[GR-7 Gr] Συμβουλές Σταδιοδρομίας
Τελευταία πρόσβαση:ÊõñéáêÞ, 8 ÌÜñôéïò 2009, 11:11 ìì  (4373 ημέρες 12 ώρες)