Παναγιωτόπουλος Σπύρος

Τόπος:Patra
Μαθήματα:[GR-1] Χρήση Η/Υ και εργασία με αρχεία (Using a computer and working with files), [GR-2] Πληκτρολόγηση με τυφλό σύστημα (Basic Typing Skills), [GR-3] Επικοινωνία μέσω e-mails, [GR-5] Αναζητώντας Εργασία [Web Searching and e-applying for a job], [GR-6] Επεξεργασία Εικόνας (Image Processing), [GR-7 Gr] Συμβουλές Σταδιοδρομίας, [GR-1 En] Using a computer and working with files, [GR-2 En] Basic Typing Skills, [GR-4 En] Using VOIP tools, [GR-5 En] Web Searching and e-applying for a job, [GR-6 En] Image-Photo Processing
Τελευταία πρόσβαση:ÐÝìðôç, 14 ÖåâñïõÜñéïò 2008, 08:13 ìì  (4761 ημέρες 15 ώρες)