Μπισμπινικάκης Γρηγόρης

Τόπος:patra
Μαθήματα:[GR-2] Πληκτρολόγηση με τυφλό σύστημα (Basic Typing Skills), [GR-6] Επεξεργασία Εικόνας (Image Processing), [GR-7 Gr] Συμβουλές Σταδιοδρομίας, [GR-2 En] Basic Typing Skills, [GR-3 En] Communication Via e-mails, [GR-6 En] Image-Photo Processing
Τελευταία πρόσβαση:ÐáñáóêåõÞ, 7 ÄåêÝìâñéïò 2007, 11:02 ìì  (4830 ημέρες 12 ώρες)