Γεωργιάδης Δημήτρης

από Γεωργιάδης Δημήτρης - ÊõñéáêÞ, 8 ÌÜñôéïò 2009, 11:11 ìì
  Διαφάνεια 6 .O {color:white; font-size:149%;} a:link {color:#00CCFF !important;} a:active {color:#336699 !important;} a:visited {color:#FFCC00 !important;} <!--.sld {left:0px !important; width:6.0in !important; height:4.5in !important; font-size:103% !important;} -->

nΔιαφάνεια 6 .O {color:white; font-size:149%;} a:link {color:#00CCFF !important;} a:active {color:#336699 !important;} a:visited {color:#FFCC00 !important;} <!--.sld {left:0px !important; width:6.0in !important; height:4.5in !important; font-size:103% !important;} --> Σύνολα πεποιθήσεων που αφορούν τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας ανθρώπων.

nΑνακριβείς, απλουστευμένες και αυθαίρετες γενικεύσεις σχετικά με μια κοινωνική ομάδα που επιτρέπει στους άλλους να «κατηγοριοποιούν» τα μέλη της ομάδας αυτής και να τους συμπεριφέρονται ανάλογα με τις γενικεύσεις αυτές.
nΓενικευμένη εικόνα ενός ατόμου ή μιας ομάδας, που δεν αναγνωρίζει τις ατομικές διαφορές